Nguyễn Bích Ngọc...
...

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội

Bạn bè 8 người